ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1.   Αν είναι γνωστό ότι οι παρακάτω αντιδράσεις είναι απλές (ενός μόνον σταδίου), να βρεθεί η τάξη καθεμίας
από αυτές, καθώς επίσης οι  διαστάσεις (μονάδες) της σταθεράς της ταχύτητας.
α) Α Π                 β) Α + Β Π                  γ) Α + 2Β Π    
όπου    Π :προϊόντα 
                                                         Λύση 
                                                                     
   
                                                               

2.   Η αντίδραση    Α + 2Β Π      είναι απλή (ενός μόνον σταδίου)   και πραγματοποιείται σε υδατικό
διάλυμα. Να εξετασθεί η μεταβολή της ταχύτητας στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Αν διπλασιάσουμε τη συγκέντρωση του Α

β) Αν διπλασιάσουμε τη συγκέντρωση του Β

γ) Αν με προσθήκη καθαρού νερού αραιώσουμε το διάλυμα στο διπλάσιο του όγκου.
                                                                Λύση

                                                                                                                                         

3. Σε 250 mL διαλύματος HCl προσθέτουμε Zn και πραγματοποιείται η αντίδραση: 
Zn + 2HCl ZnCl2 + H2. Μετά την παρέλευση 80 s από την έναρξη, έχουν παραχθεί 112 mL H2
μετρημένα σε STP. Να υπολογισθεί η μέση ταχύτητα της αντίδρασης στα πρώτα 80 sec.
                                                                Λύση
                                                                                                                                            

4. Για την αντίδραση 2Α + Β Γ βρέθηκαν τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα:

sec

[A] mol/L

.α) Να βρεθεί η μέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα χρονικά 
διαστήματα 0 - 10 sec και 10 - 20 sec.

.
β) Να βρεθεί η τάξη της αντίδρασης.

                       Απάντηση:                                                                            

0
10
20
30

1,5
1,0
0,5
0,0

    5. Για την αντίδραση 2Α + Β C,   έχουν ληφθεί τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα

s

[Α]
mol/L

[Β]
mol/L

 α) Να βρεθεί η μέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα  χρονικά διαστήματα 0 - 10  και  0 - 30 s

β) Να παρασταθούν γραφικά οι μεταβολές των Α, Β και Γ    
                         Απάντηση

0
10
30
60

0,80
0,30
0,14
0,04

0,50
0,25
0,17
0,12


 6.  Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί στην απλή αντίδραση
2Β + C ;  

     
                                                       
Απάντηση
                                                                                                                                               

 7. Σε κλειστό δοχείο εισάγονται τα αέρια Α και Β με αναλογία mol 1:2. Το δοχείο θερμαίνεται σε μια
ορισμένη θερμοκρασία στην οποία τα Α και Β αντιδρούν ποσοτικά σύμφωνα με τη χημική εξίσωση 
Α + 2Β 2Γ. Να παρασταθούν γραφικά οι μεταβολές των Α, Β και Γ, αν είναι γνωστό ότι η αντίδραση
ΔΕΝ είναι μηδενικής τάξης.
                                                         Λύση
                                                                                                                                              

8. Για την αντίδραση 2Α Β,   έχουν ληφθεί τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα

s

0

10

20

30

[A] mol/L

1,00

0,75

0,50

0,25

α) Να γίνει η γραφική παράσταση  C - s  των Α, και Β.
β) Αν η ταχύτητα στα 30 s από την έναρξη είναι 0,0125  mol/L
.s, να υπολογισθεί η ταχύτητα κατά την
έναρξη της αντίδρασης.
                                                    Απάντηση:

9. Σε καθεμιά από τις παρακάτω αντιδράσεις
a) A + B 2C  ισομοριακές ποσότητες των Α και Β.
b) A + B 2C  2α mol του Α και α mol του Β.
c) 2A 2B + C
d) 2A B
αντιστοιχεί ένα από τα διαγράμματα που ακολουθούν:

Δύο από τα διαγράμματα πλεονάζουν. Να γίνει αντιστοίχηση μεταξύ αντιδράσεων και διαγραμμάτων.
                                                  Απάντηση:
                                                                                                        

10.  Σε κλειστό δοχείο εισάγονται 0,4 mol του αερίου Α , τα οποία σε μια ορισμένη θερμοκρασία
διασπόνται σύμφωνα με τη χημική
εξίσωση  Α  2Β + Γ . Από τη μελέτη της αντίδρασης βρέθηκαν τα παρακάτω πειραματικά
δεδομένα για το Α, όπως φαίνονται
στον πίνακα που ακολουθεί και στο αντίστοιχο διάγραμμα:

t (s)

[Α] mol/L

0

10

20

30

40

0,400

0,200

0,100

0,050

0,025

α) Να βρεθεί η μέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα χρονικά διαστήματα 0-10 s, 10-20 s, 20-30 s,
30-40 s και 0-40 s.
β) Να συμπληρωθεί το διάγραμμα με τις γραφικές παραστάσεις των Β και Γ
                                                    Απάντηση:
 

11.
Σε δοχείο όγκου 8L εισάγονται 0,3 mol του Α και 0,2 mol του Β, τα οποία στους 127° C
αντιδρούν σύμφωνα με την αντίδραση:
Α + Β Γ.  Όλα τα συστατικά του συστήματος είναι αέρια. Μετά   την παρέλευση 50 s η πίεση
στο εσωτερικό του δοχείου γίνεται 1,64 atm.
α) Να υπολογισθούν τα mol των αερίων μετά την παρέλευση των 50 s
β) Να υπολογισθεί η μέση ταχύτητα της αντίδρασης στο χρονικό διάστημα 0 - 50 s.
                                                         Λύση 
                                                                                                                                   

12. Σε δοχείο όγκου 2,5 L εισάγονται 0,6 mol του αερίου Α και 0,9 mol του αερίου Β, οπότε
πραγματοποιείται η αντίδραση Α + 3Β 2Γ.
Μετά την παρέλευση 50 s από την έναρξη, η ταχύτητα της αντίδρασης είναι 1,6×10-3 mol/L s.
α) Να υπολογισθούν οι ταχύτητες κατανάλωσης των Α και Β, καθώς και η ταχύτητα παραγωγής του Γ.
β) Να βρεθεί η σύσταση του μίγματος μετά την παρέλευση των 50 s.
                                                         Απάντηση
                                                                                                                            
                                        

13.   Για την αντίδραση Α + 3Β Π (όπου Π: προϊόντα) έγιναν οι παρακάτω μετρήσεις με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα.   

α/α 

[Α] mol/L

[Β] mol/L

Ταχύτητα: mol/L.s

1

0,1

0,1

 4·10-3

2

0,2

0,1

8·10-3

3

0,1

0,2

1,6·10-2

α) Να γραφεί ο νόμος της ταχύτητας της αντίδρασης
β) Να βρεθεί η τάξη της αντίδρασης
γ) Να βρεθεί η αριθμητική τιμή και οι μονάδες της σταθεράς της ταχύτητας. 
                                                       Λύση 
                                                                             
                            

14.  Για την αντίδραση  αΑ + βΒ Π1 + Π2  έγιναν οι παρακάτω μετρήσεις με τα αντίστοιχα
αποτελέσματα όπως φαίνονται στον πίνακα
  

α/α

[Α] mol/L

[Β] mol/L

mol/L·s

1

0,2

0,2

1,2·10-3

2

0,1

0,2

6·10-4

3

0,2

0,6

1,08·10-2

α) Να γραφεί ο νόμος της ταχύτητας της αντίδρασης
β) Να βρεθεί η τάξη της αντίδρασης
γ) Να βρεθεί η αριθμητική τιμή και οι μονάδες της σταθεράς της ταχύτητας της αντίδρασης.
δ) Να βρεθεί η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης όταν αυτή ξεκινά με 0,4 moles του Α και 1 mole του
Β σε δοχείο όγκου 2 L, αν είναι γνωστό ότι τα αντιδρώντα είναι αέρια.
                                                      Απάντηση

 

15  Για την αντίδραση αΑ + βΒ + γΓ Π1 + Π2, έγιναν οι παρακάτω μετρήσεις με τα αντίστοιχα
αποτελέσματα όπως φαίνονται στον πίνακα

     α/α 

[Α] mol/L

[B] mol/L

[Γ] mol/L

υ mol/Ls

     1

    0,1

    0,1

    0,1 

  9·10-4

     2

    0,1

    0,2

    0,1

  36.10-4

     3

    0,3

    0,1

    0,1

  2710-4

    4

    0,1

    0,2

    0,2

  7210-4

 

α) Να γραφεί ο νόμος της ταχύτητας της αντίδρασης

β) Να βρεθεί η τάξη της αντίδρασης

γ) Να βρεθεί η αριθμητική τιμή και οι μονάδες της σταθεράς της αντίδρασης.
                                                     Απάντηση  


16.
   Για την αντίδραση  2Α + Β Π  όπου Α , Β και Π αέρια, έγιναν οι παρακάτω μετρήσεις με τα αντίστοιχα αποτελέσματα, όπως
φαίνονται στον πίνακα.

α/α

Ρα atm

Pβ atm

Ταχύτητα:  mol/L·s

     1

   0,2

   0,2

  1,2510-3

     2

   0,4

   0,1

   2,510-3

    3

  0,4

   0,2

     510-3

 Να γραφεί ο νόμος της ταχύτητας, να προσδιορισθεί η τάξη της αντίδρασης και να βρεθεί η τιμή της σταθεράς του νόμου της ταχύτητας.
                                                           Λύση 

 

17.   Για την αντίδραση αΑ + βΒ Π, όπου Α, Β και Π αέρια, έγιναν οι παρακάτω μετρήσεις με τα αντίστοιχα αποτελέσματα όπως
φαίνονται στον πίνακα.

α/α

ΡΑ atm

PΒ atm

Ταχύτητα: mole/Ls

   1

  0,3

   0,6

     910-4

   2

  0,1

   0,3

   1,510-4

   3

  0,15

   0,2

  1,510-4

α) Να γραφεί ο νόμος της ταχύτητας της χημικής αντίδρασης.

β) Να βρεθεί η τάξη της αντίδρασης

γ) Να βρεθεί η αριθμητική τιμή και οι διαστάσεις της σταθεράς του νόμου της ταχύτητας.       
 
                                                        Απάντηση                                             

                                                                                                 

18.   Το αέριο Α διασπάται στα αέρια Β και Γ σύμφωνα με την αντίδραση     Α Β + Γ. Αν η αριθμητική τιμή της ταχύτητας ισούται
με την αριθμητική τιμή της σταθεράς της ταχύτητας, με την προϋπόθεση ότι η συγκέντρωση του Α δεν είναι 1 mol/L, να βρεθούν:
α) η τάξη της αντίδρασης, β) οι διαστάσεις της σταθεράς.
                                                        Απάντηση
                                                                                                                                            

19.   Σε δοχείο όγκου 2 L αναμιγνύονται 0,6 mol NO και 0,4 mol O2. Θερμαίνουμε το δοχείο σε θερμοκρασία στην οποία η αρχική
ταχύτητα της αντίδρασης   
  2NO + O
2 2NO2   
είναι  υ = 3,610
-3 molL-1s-1. Να υπολογισθεί η ταχύτητα της αντίδρασης τη στιγμή κατά την οποία υπάρχουν στο δοχείο 0,4 mol NO2,
αν είναι γνωστό ότι η αντίδραση είναι απλή (ενός μόνον σταδίου).
                                                            Λύση
                                                                                                                                         

20.  Σε δοχείο όγκου 3 L εισάγονται 0,9 mol του αερίου Α και 0,9 mol του αερίου Β, τα οποία σε ορισμένη θερμοκρασία αντιδρούν
και δίνουν την ένωση Γ σύμφωνα με την αντίδραση   Α + Β 2Γ,   η οποία  πραγματοποιείται σε ένα στάδιο (η αντίδραση είναι απλή).
Να υπολογισθούν τα moles των αερίων που θα υπάρχουν στο δοχείο, όταν η ταχύτητα της αντίδρασης υποτετραπλασιασθεί. 
                                                            Απάντηση  

 

21. Σε δοχείο όγκου 3L εισάγονται 6,4 g του αερίου Α, που έχει σχετική μοριακή μάζα 80. Το δοχείο θερμαίνεται στους 327°C οπότε
το Α διασπάται σύμφωνα με την απλή αντίδραση  2Α 2Β + Γ. Μετά την παρέλευση 10 s από την έναρξη της αντίδρασης, η πίεση
στο εσωτερικό του δοχείου γίνεται 1,64 atm και μετά την παρέλευση 60 s η πίεση γίνεται 1,804 atm. 
α) Να βρεθεί ο λόγος των ταχυτήτων, κατά τη χρονική στιγμή που η πίεση ήταν 1,64 atm και κατά τη χρονική στιγμή, που η πίεση ήταν
1,804 atm.
β) Να παρασταθούν γραφικά οι μεταβολές των mol των Α, Β και Γ σε συνάρτηση με το χρόνο.
                                                         
Λύση