Πειράματα χημείας video

 1. Κάτοπτρο  αργύρου. Tollens reaction

 2. Οξείδωση αλδεϋδομάδας με φελίγγειο υγρό.

 3. Οξείδωση αλκοόλης σε καρβονυλική ένωση με CuO.

 4. Επίδραση της θερμοκρασίας στη θέση Χημικής Ισορροπίας.

 5. Αλοφορμική αντίδραση σε δύο λεπτά.

 6. Ηλεκτρόλυση διαλύματος ΚΙ

 7. α) Τέλεια και ατελής καύση
  β) Μια ακόμη παραλλαγή με παρουσίαση τύπου show.

 8. Επίδραση Κ ή Na σε νερό. Σχεδόν ασφαλής μέθοδος.

 9. Ηλεκτρικό στοιχείο Cu - Mg

 10. Παραγωγή και ανίχνευση CO2 και O2  

 11. Παραγωγή και ανίχνευση Ο3

 12. Σειρά δραστικότητας μετάλλων

 13. Χημική κινητική - διάγραμμα

 14. Χημική κινητική. Συγκέντρωση - θερμοκρασία.

 15. Ανάφλεξη. Εντυπωσιακό αλλά όχι διδακτικό.

 16. Ογκομέτρηση διαλύματος οξικού οξέος  από διάλυμα NaOH με τη χρήση ψηφιακού πεχαμέτρου και του προγράμματος Η/Υ Office Excel

 17. Πειράματα από επιμορφωτική συνάντηση 01-04-2015
 18. Πειράματα κείμενο σχετικό με την επιμόρφωση της 01-04-2015.

 19. Πέντε καταβυθίσεις ιζημάτων, με εισαγωγή από την χρωματολογία.
 20. Πείραμα έκπληξη με άλλον παρουσιαστή. (για να σπάσουμε τη μονοτονία)

        www.polkarag.gr