ΘΕΜΑ 1

  Αγωγός είναι:
α) κάθε σώμα που μπορεί να ηλεκτρισθεί
β) κάθε σώμα που δεν μπορεί να ηλεκτρισθεί
γ) κάθε σώμα που όταν ηλεκτρίζεται με επαφή, ηλεκτρίζεται σε όλη του την
έκταση
δ) κάθε σώμα που όταν ηλεκτρίζεται με επαφή, δεν ηλεκτρίζεται σε όλη του την έκταση

 

Επόμενο θέμα