ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

   Με τα λιπάσματα δίνουμε στα φυτά τα χημικά στοιχεία που είναι γι' αυτά περισσότερο απαραίτητα, όπως N, P,K.
  
Τα χημικά λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στα δημητριακά είναι κυρίως η θειοφωσφορική αμμωνία και η νιτρική αμμωνία.
   Θειοφωσφορική αμμωνία είναι η εμπορική ονομασία μίγματος (NH4)3PO4 (φωσφορικού αμμωνίου) και (NH4)2SO4 (θειικού αμμωνίου). 
  Μίγμα θειοφωσφορικής και νιτρικής αμμωνίας ρίχνουν οι καλλιεργητές στους αγρούς κατά τη διαδικασία της σποράς. 
   Νιτρική αμμωνία είναι η εμπορική ονομασία του NH4NO3 (νιτρικού αμμωνίου). 
  Το λίπασμα αυτό το ρίχνουν οι καλλιεργητές την Άνοιξη. 
  Σε κάποιες κατηγορίες λιπασμάτων περιέχονται ακόμη τα κατιόντα Ca2+ και K+.
   Βλαπτικές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με τα σκευάσματα αυτά δεν προκύπτουν,  Επίσης δεν προκαλούνται βλάβες στην υγεία των καταναλωτών γεωργικών προϊόντων τα οποία αναπτύχθηκαν με τη χρήση τέτοιων λιπασμάτων.
  Προβλήματα δημιουργούνται όταν τα NO3
(νιτρικά ανιότα) περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα νιτρικά ανιόντα δεν είναι μεν άμεσα βλαπτικά, πλην όμως όταν εισέλθουν στο πεπτικό σύστημα ανάγονται σε νιτρώδη, τα οποία στη συνέχεια  μετατρέπονται στις καρκινογόνε  νιτροζαμίνες.       
  Ακόμη η μακροχρόνια χρήση τέτοιων λιπασμάτων δημιουργεί όξινα εδάφη διότι: τα άλατα που προαναφέρθηκαν, (NH4)3PO4 , (NH4)2SO4 και NH4NO3 διαλυόμενα στο νερό παρέχουν NH4+, το οποίο είναι ασθενές οξύ:
NH4+ + H2  NH3 + H3O+
  Το πρόβλημα αυτό είναι αντιμετωπίσιμο με διάφορες μεθόδους όπως: η ρίψη στους αγρούς ασβεστοχώματος των εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης, ή σκόνης CaO, ή τέφρας.