ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

     Λόγω της μικρής τιμής ηλεκτροθετικότητάς του ο Hg μπορεί να εξαχθεί εύκολα από το κιννάβαρι, που είναι το κυριότερο ορυκτό του, με αναγωγή. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η απλή φρύξη:

            

     Ο Ηg που παράγεται με τη μέθοδο αυτή καθαρίζεται με απόσταξη.

     Ο Ηg μπορεί να παραχθεί επίσης κατά την πύρωση του HgS παρουσία CaO:

        

 

//

//

//

//